Algemene Voorwaarden Popcollege Zutphen 2019

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die jij met het Popcollege sluit. Met overeenkomst bedoelen we jouw les-overeenkomst voor jouw abonnement of dat van je kind. Sommige bepalingen in deze voorwaarden gelden alleen voor abonnementen en sommige alleen voor korte cursussen en lessen. Daarnaast kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld voor workshops, clinics, masterclasses, evenementen etc.).

 2. Alle aanbiedingen die het Popcollege Zutphen doet zijn vrijblijvend. Het Popcollege mag er dus nog op terugkomen tot het moment waarop jij de aanbieding hebt geaccepteerd.

 3. Het Popcollege mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Het Popcollege zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, zal het Popcollege jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijziging ingaat.

 4. Deze overeenkomst is persoonsgebonden. Alleen jij mag van de overeenkomst gebruik maken.

 5. De administratie van het Popcollege correspondeert voornamelijk via email. Het Popcollege dient daarom ten alle tijde op de hoogte te zijn van de juiste adresgegevens, inclusief e-mailadres van (ouders- verzorgers van) de leerling/cursist. Alle correspondentie (van ouders/ verzorgers) van de leerling/cursist aan Popcollege met betrekking tot de les-overeenkomst, algemene voorwaarden en financiële zaken dient gevoerd te worden met de administratie van het Popcollege en niet via de docenten.

 6. Het Popcollege verstuurt geregeld een leerlingen-nieuwsbrief. Deze bevat belangrijke mededelingen en nieuws. Je kunt je hier niet voor uitschrijven.

 7. Uitspraken van docenten van het Popcollege over contract, contractsduur, opzegging, uitschrijving etc. zijn niet bindend. De docenten van het Popcollege maken geen deel uit van deze overeenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou en het Popcollege Zutphen.

 8. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website/brochure vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, e.d.). Het Popcollege Zutphen behoudt zich het recht om af te wijken van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 2 – Inschrijven en plaatsing

 1. Aanmelden dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal het Popcollege een bevestiging van je aanmelding per email sturen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Het Popcollege behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.

 2. Inschrijven en starten voor de privé, en groepslessen kan gedurende het hele jaar. U kunt zich aanmelden via onze website www.popcollegezutphen.nl . Inschrijven kan online via ons online inschrijfformulier met machtigingsformulier. Het inschrijfformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder/verzorger.

 3. Na je aanmelding word je door een van onze medewerkers benaderd (per email of telefoon) voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak.

 4. Als er geen geschikte lesplek wordt gevonden kom je automatisch op een wachtlijst. Hiervan ontvang je per email bericht van de klantenservice. Zodra er een lesplek gevonden/gecreëerd is zal een medewerker van het Popcollege contact met je opnemen voor plaatsing.

 5. Mocht het niet mogelijk zijn om de lesvorm aan te bieden die in het aanmeldingsformulier wordt opgegeven heeft Popcollege het recht hier een alternatieve lesvorm voor aan te bieden. Hiervoor zal per email, telefonisch of mondeling met de (ouders/verzorgers van) de leerling/cursist worden overlegd. Met het daadwerkelijk volgen van de andere lesvorm ga je akkoord met deze nieuwe lesvorm en het bijbehorende tarief.

 6. In het geval van uitvoeringen en optredens kunnen de reguliere lessen in de betreffende weken plaatsvinden in de vorm van groeps- praktijk-, bandlessen en/of de uitvoering zelf.

ARTIKEL 3 – Het abonnement

 1. Het cursusjaar bestaat uit 38 wekelijkse lesweken en 19 lessen om de week. Er kan een jaarabonnement, flex-abonnement of een strippenkaart worden afgenomen. Hierbij kan gekozen worden tussen wekelijks les en om de week les met een lesduur van 30 of 50 minuten of anders overeengekomen.

 2. Na de contractperiode van het jaarabonnement wordt deze automatisch verlengd (tegen de nieuwe jaarprijs) en is vanaf dat moment per maand opzegbaar met inachtneming van een maand opzegtermijn.

 3. Bij een flex-abonnement kun je per maand opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. Je dient wel tenminste 3 maanden lang lessen te volgen.

 4. Kies je voor een strippenkaart dan kun je zelf bepalen wanneer je les volgt. Een strippenkaart van 5 lessen kunt u binnen 3 maanden opmaken na aankoop. Een strippenkaart van 10 lessen binnen 6 maanden na aankoop. Lessen die reeds staan ingepland en die niet 48 uur van te voren zijn afgebeld worden alsnog in rekening gebracht

 5. De ingangsdatum van het contract is gelijk aan de datum van de eerste les.

 6. Tijdens de minimumduur kun je opzeggen tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één maand. Na de minimumduur kun je op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

 7. De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk overeengekomen met de directie van het Popcollege Zutphen.

 8. Tussentijds overstappen naar een ander instrument of minder uitgebreide (downgrade) abonnementsvorm is alleen mogelijk na voltooiing van de minimumduur van het abonnement, met instemming van het Popcollege. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsvorm gaat er een nieuwe minimumduur in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een verandering van abonnement is alleen mogelijk als je voldaan hebt aan al je lopende betalingsverplichtingen. Wij kunnen bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden.

 9. Een wijziging van docent is geen reden tot beëindiging van de overeenkomst.

 10. Gedurende de gehele contractperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de directie van Popcollege kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in zeer uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden. De beslissing van de directie van Popcollege is bindend. Hierbij wordt in principe een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Vanaf de negende maand is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk.

 11. Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van het Popcollege op jou (bijvoorbeeld wat je nog aan abonnementsgeld moet betalen) meteen opeisbaar. Als het Popcollege een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat jij jouw abonnementsgeld niet op tijd betaalt, moet je de resterende abonnementsvergoedingen aan het Popcollege betalen. Dit heeft geen invloed op andere rechten van het Popcollege. Als het Popcollege bijvoorbeeld meer schade heeft geleden, mag het Popcollege jou voor die schade ook aanspreken.

 12. Het Popcollege mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance van betaling hebt aangevraagd of die aan je is verleend, als je jouw faillissement aanvraagt of failliet bent verklaard, als jij je verplichting(en) onder jouw overeenkomst niet nakomt of als je de overeenkomst op andere wijze gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.

ARTIKEL 4 – Opzegging/beëindiging

 1. Na de afgesloten contractperiode kan er per maand worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. De opzegging gaat in op de 1e dag van de daaropvolgende maand waarin opzegging heeft plaatsgevonden. Het lidmaatschap kan alleen online worden opgezegd door middel van het, door ons gehanteerde, uitschrijfformulier (online in te vullen). Mondelinge opzegging en of gemailde opzegging worden niet gehonoreerd. Bij op dezen wijzen van afzegging blijft de les-overeenkomst van kracht evenals de betalingsverplichting.

 2. Bij langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet na overhandigen van een schriftelijke doktersverklaring.

 3. Opzegging gebaseerd op docentenwijziging wordt door het Popcollege niet gezien als geldige reden voor het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 5 –  Betaling, niet-tijdige betaling en zekerheid

 1. Bij het aangaan van een abonnement, geef je het Popcollege een machtiging tot automatische incasso. Als je niet door middel van automatische incasso betaalt of het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd (bijvoorbeeld omdat het saldo van jouw rekening te laag is), mag het Popcollege jou (incasso)kosten in rekening brengen.

 2. Als je niet aan een betalingsverplichting voldoet kan het Popcollege tussentijdse of zelfs onmiddellijke betaling vragen, andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende zekerheid vragen (bijvoorbeeld het vragen van een borg).

 3. De Incasso zal rond de 30ste van de maand plaats vinden.

 4. Als je een abonnement bent aangegaan, brengt het Popcollege de kosten in beginsel maandelijks in rekening. De administratie stuurt je hiervoor één keer per jaar een lesgeldoverzicht. Je lesgeldoverzicht wordt per e-mail verstuurd.

 5. Door het aangaan van deze overeenkomst ga je akkoord met het ontvangen van een elektronisch lesgeldoverzicht. Tegen betaling kun je ook een papieren lesgeldoverzicht ontvangen.

 6. Het lesgeld/abonnementsgeld moet betaald zijn binnen de termijn die op het lesgeldoverzicht genoemd wordt en anders binnen 14 dagen na ontvangst van het lesgeldoverzicht. Is het geld niet binnen die termijn door het Popcollege ontvangen, dan mag het Popcollege rente in rekening brengen. Als het Popcollege een incassoprocedure start omdat je niet betaalt, dan mag het Popcollege ook daar een redelijke vergoeding voor in rekening brengen. Het Popcollege draagt in dat geval jouw (persoons)gegevens over aan een incassobureau.

 7. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de abonnementsgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval dat betaling via automatische incasso om welke reden dan ook niet lukt, ben je zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor jou rekening volgens de Incassowet. Tevens zullen je lessen worden gestaakt tot dat je het verschuldigde bedrag voldaan hebt. De gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.

 8. Als je het niet eens bent met jouw rekening, dan moet je dat zo snel mogelijk – in ieder geval binnen twee maanden – melden aan de administratie van het Popcollege. Als je een klacht indient, moet je de openstaande rekeningen waarop je klacht geen betrekking heeft, gewoon binnen de termijn betalen. Indien de klacht is afgewezen, dient de gehele openstaande rekening worden voldaan. Als je meerdere malen zonder rechtsgrond een klacht indient, mag het Popcollege kosten die daarvoor gemaakt worden, bij jou in rekening te brengen.

 9. Als het Popcollege per ongeluk te weinig heeft gefactureerd kun je daar een extra rekening voor ontvangen. Als het Popcollege teveel heeft gefactureerd zal dat worden verrekend of teruggestort.

 10. Als je de rekening van het Popcollege niet volledig betaalt, kan het Popcollege je persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een incassobureau.

 11. Het Popcollege is verplicht voor volwassenen vanaf 21 jaar, 21% BTW over het lesgeld af te dragen. Deze heffing wordt berekend over de gehanteerde lestarieven. Jongeren vallen buiten deze regeling omdat voor hen de fiscus muziekonderwijs als algemeen vormend onderwijs heeft aangemerkt. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 bereiken kunnen het jaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld.

 12. Contante betaling is NIET mogelijk.

ARTIKEL 6 – Betaalwijze

 1. Het abonnementsgeld kun je naar keuze betalen: óf door het totale abonnementsgeld in één keer te betalen aan het begin van je abonnement, óf door een doorlopende maandelijkse automatische incasso.

 2. Kies je voor het gebruik van de doorlopende automatische incasso zal het abonnementsgeld in 12 maandelijkse termijnen worden geïncasseerd van je rekening. Deze betaaltermijnen hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken. Indien je later in het seizoen met een cursus start, loopt die een jaar vanaf je startdatum.

 3. Workshops en cursussen kun je op de volgende manier betalen: eenmalige automatische incasso of bankoverschrijving.

ARTIKEL 7 – Vakantie en Spelingweken

 1. Het Popcollege is gesloten tijdens de landelijk vastgestelde (basis)schoolvakanties en feestdagen. Deze staan vermeld op www.popcollegezutphen.nl Ook maken wij gebruik van de zogenaamde Spelingweken. Deze weken zijn aan het einde van een cursusjaar en rond de zomervakantie. In een Spelingweek worden reguliere lessen gecompenseerd door extra les. Ook kunnen deze weken worden gebruikt om gemiste lessen in te halen die niet zijn gegeven door afwezigheid van de docent. Afhankelijk van de dag en de week waarin je les hebt is bepaald of je nog les hebt in de spelingweek of niet.

ARTIKEL 8 – Terugboeken lesgeld

 1. Bij het terugboeken van lesgeld zonder overleg met de administratie worden er administratiekosten gerekend. Per terugboeking zullen wij EUR 7,50 administratiekosten rekenen.

ARTIKEL 9 – Kortingen

Kortingen op het lesgeld zijn alleen mogelijk in het onderstaande geval.

 1. Gezinskorting Voor leerlingen afkomstig uit één gezin kan een korting worden verleend. De korting geldt alleen voor de instrumentale en zanglessen . De korting wordt alleen verleend indien er een abonnement is van wekelijkse lessen en de gezinsleden op hetzelfde woonadres wonen. De hoogte van de korting bedraagt alleen voor het 2e of meerdere gezinslid 10%.​

ARTIKEL 10 – Tarieven

 1. De cursus tarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in januari vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

ARTIKEL 11 –  Vakanties en verzuim leerling en docent

 1. De vakantieperioden van het Popcollege zijn zoveel mogelijk gelijk aan de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs in de regio’s van het Popcollege maar kunnen hiervan afwijken. De vakantiedata staan op de website van het Popcollege.

 2. Indien je één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het abonnementsgeld verschuldigd. Dit geldt ook als je een FLEX abonnement of één of meerdere losse lessen hebt afgenomen.

 3. Bij afwezigheid van de docent zal de docent zorgdragen voor een invaldocent of een vervangende lesdag (inhaalles). Bij vervangende lesdagen (inhaallessen) gelden dezelfde verzuimregels als bij normale lesdagen.

 4. Het Popcollege heeft een jong en actief docententeam. Naast docent zijn zij ook uitvoerend musici. Dit kan er soms toe leiden dat lessen verzet of vervangen moeten worden b.v. bij optredens of concerten. Bij afwezigheid van de docent wordt getracht een vervangend docent in te zetten. Indien dit niet mogelijkheid is zal de les komen te vervallen. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden in de spelingsweken of waar mogelijk met de docent op een extra inhaaldag.

 5. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van een docent, is restitutie van het abonnementsgeld mogelijk. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het werkelijk aantal gemiste lessen. De losse lesprijs wordt berekend door het jaarlijkse abonnementsgeld te delen door het aantal lessen (op jaarbasis) behorende bij de afgenomen abonnementsvorm. Een restitutieaanvraag wordt tot uiterlijk zes maanden na het cursusjaar waarover je teruggave vraagt, in behandeling genomen.

 6. Een les verplaatsen kan in overleg met de docent, bij beschikbaarheid. Als dit niet kan blijft de normale lestijd staan. Een gemiste les kan niet worden ingehaald. Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.

ARTIKEL 12 –  Muziekinstrument

 1. Je wordt geacht zelf een muziekinstrument te hebben indien je op les komt. Voor (bas)gitaarles dien je zelf de (bas)gitaar mee te nemen naar les. Een piano, keyboard en drumstel zijn aanwezig in de lesruimte. Zelf drumstokken en gehoorbescherming meenemen. Voor drumlessen is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Lesmateriaal en leermiddelen zijn niet inbegrepen. Deze zijn bij ons te verkrijgen of wij kunnen je vertellen wat je aan moet schaffen.